Ginn or martavis 1 pt ppr? Schuster out

Ginn or martavis 1 pt ppr?
Juju out