Singletary, Boston Scott or David Johnson?

Which one ? Standard league.

Boston scott
David Johnson
Devin Singletary