Who to start?!? C Thompson or Doug Martin!?

Doug Martin or Chris Thompson?!

Non ppr dmart ppr ct